PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tống tửu Đơn Hùng Tínluubinhkim
10-04-2011, 08:59 PM
TỐNG TỬU ĐƠN HÙNG TÍN - TẦN QUỲNH KHÓC BẠN
(Xuân Tình + vọng cổ)
Soạn giã: Viễn Châu
Nghệ sỹ: Thanh Phúc - Hề Sa - An Danh - Tuấn Anh
PAFwaUoEPS4

phongbadinh
10-04-2011, 09:25 PM
Video này hình như có rồi anh LBK ơi...để em xem lại nếu trùng hoàn toàn thì em di chuyển nhé, nếu có khác thì PBĐ sẽ để lại...:zcamon::zcamon::zcamon:

NhatPhong
11-04-2011, 09:11 AM
Không biết các nghệ sỹ có diễn "cương" không? Chứ đoạn Trình Dảo Kim dâng rượu thì Phong thấy Đơn Hùng Tín là một kẻ khoái được "tâng bốc". Thành ra hình tượng anh hùng này không giống như cốt truyện.

khaltt
11-04-2011, 09:44 AM
XUÂN TÌNH

Lớp 1:

Giảo Kim:
1. (--) Dạ dạ thưa Đơn Nhị Ca em đây là Giảo
---- Vốn thiệt họ Trình.
2. Thuở nhỏ chuyên nghề bán muối lậu và ăn cướp bạc vua.(--)
Nay lớn khôn, em mới ra đầu Đường.
3. (-xg-) Dạ thưa Đơn Nhị Ca sách có câu “Thố tử hồ bi chi lọai”.
Trước mặt Nhị Ca em rót chung rượu này.
4. Em kính tặng anh là một đấng anh tài.(--)
Thà chịu chết chớ không phục tùng Đường Vương.
5. Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục.
Em khen anh dạ sắt gan đồng.
6. Xem cái chết- nhẹ thể lông hồng.(--)
Anh chết như vầy thật là tiết nghĩa vẻ vang.

Đơn Hùng Tín :
7/1. Giảo Giảo Giảo! Như tao đây anh hùng vô quý tử.
Còn quý tử - mạc anh hùng.
8/2. Nên tao thề một người một ngựa quyết bắt thằng Lý Thế Dân.(--)
Nhưng mạng họ Lý vô thời mạc cưỡng cầu.
9/3. Nay thân ta đây như chim lồng cá chậu.
Đầu rơi máu đổ tao chẳng thèm đầu.
10/4. Vì chí quyết của tao thì đủ một bầu.(--)
Sát tận kỳ trung chứ ai lại chịu sống ô danh.
11. Nhưng nay thân tao sa chân vào hố huyệt.
Thì mạng của tao cam đành dĩ tuyệt.
12. Anh hùng tử chứ chí hùng bất tử.(--)
Thiên niên mai cốt bất mai tu.
13. Giảo Giảo Giảo! Anh của mày nay đã mạng cùng,
Nhưng thâm tình này có chết tao vẫn mang theo.
14. Một thằng lỗ mãng mà nói được một câu có hậu như mày.(--)
Tao chầu cho mày (ha ha …) anh sẽ uống cạn ly.

Lớp 2:

Giảo Kim:
15. (-liu-) Dạ dạ thưa Đơn nhị ca
Còn đây là ly rượu thứ nhì,
16. Em kính tặng anh là một đấng anh tài. (--)
Bấy lâu nay anh oanh oanh liệt liệt.
17. Một tay anh chống vững thành Lạc Dương.
Vì chữ Trung Quân anh xem thường tánh mạng.
18. Đâu sá chi lằn tên mũi đạn.(--)
Chí kiên cường thâu thành đọat lũy đảm đương.

19. (-xê-) Công lao
hạn mã đột pháo, xông tên.
20. Lên đèo xuống ải, lặn suối trèo non.(--)
Đông xông tây đột, nam tảo bắc trừ.
21. (-xự-) Tứ hải giai huynh đệ,
Ai ai cũng nghe danh .
22. Anh thật là một đấng hùng anh.(--)
Nay chết gữa pháp trường cho tròn câu “đắc tận kỳ trung”


Đơn Hùng Tín :
23. (-xê-) Giảo Giảo Giảo! như tao đây,
dẫu có thác tao nào có sá chi .
24. Chí anh hùng sanh ký tử quy.(--)
Vậy thì ly rượu này anh sẽ uống cạn ly.(--)

Giảo Kim:
25. (-liu-) Dạ dạ thưa Đơn Nhị Ca
Còn đây là ly rượu thứ ba.
26. Cầu chúc cho anh cửu truyền thiên hạ.
Đầu thai kiếp khác, cho được tài ba.
27. Mặt anh như rồng, oai phong lẫm liệt như cọp.(--)
Anh sẽ phá mã đề cương.
28. Kéo lớp hùng binh trở lại nhà Đường (--)
Anh sẽ giết chết hết những thằng vong ân phản bạn.

Đơn Hùng Tín :
29. Giảo Giảo Giảo! Vậy chứ Tần Quỳnh
Hà phang mà bất kiến đệ huynh?

Giảo Kim:
30. Dạ thưa Đơn Nhị Ca Tần Thúc Bảo vâng lệnh vua Đường (--)
Chiêu an tam kiệt tận Hồng Đào Sơn.


Lớp 3:

La Thành :
31. (-liu-) Dạ thưa Đơn Nhị Ca
Em đây… là tiểu tự La Thành.
32. Rượu một chung tống biệt nghĩa kim bằng.(--)
Uống hay không thì mặc tình anh định liệu.
33. Anh không nhớ hồi làm phản Sơn Đông.
Ai ai cũng gác đi kỳ hận
34. Dạ xin Nhị Ca đừng giận(--).
Vì chó của Đạo Chích còn sủa vua Nghiêu.

Đơn Hùng Tín :
35. Mày còn nhớ lúc Trình Giảo Kim đầu giặc.
Còn mày thì đang đau nặng.
36. Mày nằm tại Tam Hiền Quán.(--)
Ai là người rước lương y chẩn mạch cho mày hết đau.
37. Mày bảo là về quê xưa cảnh cũ,
để viếng mồ mã cha ông của mày.
38. Mày tưởng tao ngu, cho nên mày mới dối gạt.(--)
Mày đem mẹ con mày về đầu thằng Lý Thế Dân.
39. La Thành! mày là thằng vong ân bội nghĩa .
Nhờ ai ngày nay mày được áo ấm cơm no?
40. Đầu thì đội mão vàng, lưng thì đeo đai bạc(--)
Mày muốn giết tao sao gọi rằng mày trả ơn.

Lớp 4:

41. (-liu-) La Thành! La Thành ơi hôm nay,
Tao mới biết rõ mày là thằng khẩu phật tâm xà.
42. Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.(--)
Bởi tao dưỡng hổ nên đành di họa.
43. Phóng ngư nhập thủy, thả hổ quy sơn.
Nay Đơn Hùng Tín khó an tòan tính mạng.
44. Ôi gớm ghê thay cho cái đồ phản bạn.(--)
Mày thật nhân tài, nhưng lại hại nhân tai.
45. Mày nhớ không? Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc.
Hậu lâm nguy bất kiến nghĩa huynh đệ.
46. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ.(--)
Người quân tử không thèm uống rượu của kẻ cẩu tâm.

La Thành :

47. Đơn Hùng Tín! Giờ Ngọ đã đúng kỳ.
Rút gươm khỏi vỏ, chuyển lực thần oai.
48. Đưa hồn ngươi xuống tận tuyền đài.(--)
Lưỡi gươm này, ta hạ sát Đơn gia.

@P3D: củng là tống tữu nhưng lời ca có khác.